Projecten en effecten

Afgelopen jaren zijn er diverse projecten gerealiseerd die op een landschapsbewuste manier zijn ontworpen en ingericht. Dat biedt de kans om een voorlopige balans op te maken van de effecten van deze projecten.

De effecten liggen met name op het gebied van de schoonheid van de weg in zijn omgeving en de verkeersveiligheid.


Van een vijftal projecten zijn de effecten op de verkeersveiligheid geëvalueerd.
Opgemerkt moet worden dat de registratiegraad van met name de verkeersongevallen met uitsluitend materiële schade (ums) uitermate onvolledig is.

Dat neemt niet weg dat in de wel geregistreerde ongevallen een duidelijke indicatie is te zien dat er na de herinrichting van de diverse wegvakken volgens het principe van landschapsbewust ontwerpen een afname met ca. 50% van het totaal aantal verkeersongevallen is waargenomen. Wat nog verheugender is dat met name het aantal ongevallen met dodelijke afloop tot nul is gereduceerd en met gewonden met ca. 60% is afgenomen.  Dat is opmerkelijk, omdat wordt aangenomen dat de registratiegraad van ongevallen met dodelijk afloop of letsel beter is dan bij de ongevallen met ums.

Copyright © Alle rechten voorbehouden